MENY

Vi kallar till årsmöte 20 augusti kl 18

Måndagen den 18 augusti kl 18 håller vi årsmöte i klubbstugan på Tunet. Vi kommer inte att skicka ut några handlingar inför mötet utan publicerar dom istället här på webben för egen utskrift.


Dagordning enligt nedan: 


§ 1.                Mötets öppnande
§ 2.                Val av Ordförande och sekreterare för mötet
§ 3.                Val av två protokolljusterare och tillika rösträknare
§ 4.                Prövning av behörigheten i mötets utlysande
§ 5.                Godkännande av dagordningen
§ 6.                Styrelsens verksamhetsberättelse
§ 7.                Resultat och balansräkning för det gångna räkenskapsåret
§ 8.                Revisorernas berättelse
§ 9.                Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
§ 10.              Budgetförslag för verksamhetsåret 2018/19
§ 11.              Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller inlämnats till styrelsen
                      av röstberättigade medlemmar senast 1 vecka före utlyst årsmöte
§ 12.              Val av Ordförande för en tid av 1 år
§ 13.              Val av 2 styrelseledamöter för en tid av 2 år
§ 14.              Val av 2 revisorer för en tid av 1 år
§ 15.              Val av 2 revisorssuppleanter för en tid av 1 år
§ 16.              Val av ungdomsansvarig för en tid av 1 år
§ 17.              Val av 3 ledamöter till valberedningen för en tid av 1 år
§ 18.              Fastställande av medlemsavgifter för säsongen 2018/19
§ 19.              Övriga frågor


Verksamhetsberättelse 2017-18


Valberedningens förslag


VerksamhetsplanBookmark and Share

Webdoc CMS